• Текст документа
  • Статус
Действующий

ЗАКОН

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

от 27 ноября 1997 года N 916

О ПЕРЕЧНЕ ТРУДНОДОСТУПНЫХ И ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Изменения:

Закон Республики Тыва от 10.07.2003 г. N 349 ВХ-I

Закон Республики Тыва от 30.12.2005 г. N 1630 ВХ-I

Закон Республики Тыва от 07.07.2008 г N 823 ВХ-II

Закон Республики Тыва от 14.06.2012 г N 1376 ВХ-I

Настоящий Закон Республики Тыва в соответствии с Федеральным законом "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" устанавливает перечень труднодоступных и отдаленных местностей для проведения досрочного голосования на территории Республики Тыва. (изм. Закон Республики Тыва от 30.12.2005 г. N 1630 ВХ-I)

Статья 1.


По представлению Избирательной комиссии Республики Тыва утвердить перечень труднодоступных и отдаленных местностей Республики Тыва для проведения досрочного голосования (прилагается). (изм.Закон Республики Тыва от 07.07.2008 г N 823 ВХ-II)

Статья 2.


Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Республики Тыва

Ш. Ооржак

Приложение N 1. ПЕРЕЧЕНЬ труднодоступных и отдаленных местностей Республики Тыва для проведения досрочного голосования


Приложение N 1


"Бай-Тайгинский кожуун

Чоон-Хем, Кара-Шуй, Уттуг-Терек, Сургузун, Кара-Хол-Бажы, Сукпак, Кара-Суглуг, Улуг-Даш, Козер-Аксы, Козер, Шиви-Кудуруу, Доргун, Устуу-Бугаш, Делег-Хол, Даспы, Хадынныг-Кара, Сут, Даштыг-Хол, Ман-Чурек, Ак-Хем, Шуй-Бажы, Шивилиг, стоянки животноводов по реке Алаш сумона Кара-Хольский, Хемчик-Бажы, Чинге-Каът, Малгаштыг, Тайгылыг, Улуг-Ооруг, Узук-Кыры, Ак-Белдир, Тура, Ажыг-Кара-Суг, Терек-Ооруу, Тейлер сумона Кызыл-Дагский, Шандазын, Туралыг, Эзим, Алдыы-Ажык, Устуу-Ажык, Биче-Шуй сумона Бай-Талский, Дустуг-Хем-Аксы, Бавыдай, Чыварлыг, Кудук, Устуу-Белдир, Оораш-Кара-Суг сумона Шуйский; (изм. Законом Республики Тыва от 14.06.2012 г N 1376 ВХ-I)

Дзун-Хемчикский кожуун

Теректиг, Баяжы, Шом-Шум. Шеле-Аксы, Ийме-Кыры, Кургол, Теректиг-Аксы, Кара-Хову, Элдиг-Хем, Улуг-Чыргакы, Чурек, Шеми-Бажы, Чыраалыг-Адыр, Боостаалыг-Озен, Суглуг-Хол, Алдыы-Ажык, Устуу-Ажык, Мунгаш-Каът, Чайлаг-Хем;

Кызылский кожуун

Кара-Булун, Хаан-Даг, Кара-Суг, Хулбус-Даш, Оттук-Даш, Теректиг-Аксы, Кара-Суг села Баян-Кол, Ортаа-Теректиг, Устуу Теректиг, Онгар-Одек, Хавырга, Устуу-Кара-Суг, Адакы-Ондум, Ортаа-Ондум, Устуу-Ондум, Кызыл-Арт, Тостугбай, Кужур, Устуу Шын, Шын, Шивилиг, Калбак-Даг, Ыдыкшыл, Дон-Дыт, Хун-Корбес, Сайыр-Кудук, Сайыр-Дожу баары, Биче-Сайыр, Сайыр-Аксы, Сарыг-сиген, Дамба, Кондей-Аксы, Биче-Кондей-Аксы, Шалааш, Эки оъттуг, Чодураалыг, Кызыл-Даш, Кара-Суг села Ээрбек, Кадыр-Ий, Суглуг-Хем; (изм. Законом Республики Тыва от 14.06.2012 г N 1376 ВХ-I)

Монгун-Тайгинский кожуун

Хем-Бажы, Ыймаатылар, Аспаты, Мугур-Шегетей, Кара-Даг, Чарыс, Оргу-Ой, Каргы-Бажы, Ак-Баштыг, Бел, Барлык-Бажы, Чеди-Тей, Барышкын, Суглуг-Хову, Хиндиктиг, Ак-Адыр, Ажыг-Суг, Мугур-Бажы, Ак-Хол, Телиг-Оюк, Туруг-Узуу, сумон Тоолайлыг. пограничная застава, Кургаг-Сай, Чолдак-Орук, Улаашкын, Изис, Кара-Одек, Коге-Даваа, Кызыл-Шанчыг, Коге-Суур, Ондай, Халыын-Даваа, Хаялыг-Бут, Майгын, Белдир-Кожагар, Кодургай, Доора-Хову, Кара-Хову, Кара-Кожагар, Балбыргай, Кара-Хову-Бажы, Сээр, Бугалыг, Кашпал-Аксы, Бура-Оруктуг Дыттыг-Хем, Серилиг-Дыттыг-Хем, Суглуг-Ой, Ак-Баштыг, Сыралыг-Ой, Оораш, Доргун, Доруг, Дыттыг-Чарык, Оорга-Ужу, Кара-Одек, Хадынныг-Доргун; (доп. Законом Республики Тыва от 14.06.2012 г N 1376 ВХ-I)

Овюрский кожуун:

Чалаа, Тычык, Тээли, Ирбитей, Иштии-Бел, Кадый-Бажы, Чоза, Коъш-Терек, Кадыгбай, Согуналыг, Ак-Кара-Суг, Улаатай, Бел-Орук, Тарбатты, Чалама, Хорумнуг-Ой, Кыдыы-Халыын, Ортаа-Халыын, Саглы-Бажы. Ак-Чыраа, Хоолу, Бурганныг, Дытчык, Кожээ, Сарыг-Хол, Шынаа, Чугайлыг, Кок-Сайыр, Далай Бажы, Ак-Хем, Кара-Тал, Айлыгбай, Арыг-Бажы, Ужен-Ыяш, Дус-Даа, Бора-Шай, Хам-Дыт, Оораш, Берге-Баары, Мургустуг, Застава, Мугур, Кара-Хая, Арзайты, Чараш-Дыт;

Сут-Хольский кожуун:

Шом-Шум, Устуу-Ишкин, Алдыы-Ишкин, Ак, Кошпес, Кожээ, Холчуктуг, Чечектиг, Манчуурек, Шеле, Баян-Кол, Кызыл-Тайга Бели, Чодураалыг-Сайыр, Оргу-Шол, Узун-Сайыр, Олен, стоянки животноводов на реке Алаш, Шат. Шеми-Аксы

Тандинский кожуун:

Кызыл-Эрик, Кара-Чыраа, Онгар-Хову, Оорга-Ужу, Артыы-Узун, Самчыыр, Берт-Даг, Баян-Сагаан, Широкий Лог, Шоол, оз.Чагытай. село Марачевка, ЦМТФ "Краснояровка", Голодный лог, Большой Калбак-Арыг, урочище Сурки, Арголик, река Хадын, мест. Откормочный, оз. Хадын, Улуг-Тей, Доргун, Кара-Суг, Арыг-Узуу, Кызыл-Даг, Бригады N 1, 2, Фазенды, Ноян, Мажалык, Перекоп, Бижиктиг-Боом, Доргун-Тал ; (доп. Законом Республики Тыва от 14.06.2012 г N 1376 ВХ-I)

Тес-Хемский кожуун:

Боом, Хоолу-Бажы, Шын-Бажы, Биче-Серлиг, Улуг-Ооруг, Аныяк-Оруг, Узук-Сайыр, Калбак-Даг, Талдыг-Аксы, Даг-Дозу, Кара-Суг-Аксы, Борулуг, Теректиг-Арыг, Кудук (Агар), Биче-Хайыракан, Боом-Даа, Хайыракан, Хараал-Тей, Узук-Аксы, Чинге-Сайыр, Тоштуг-Алаак, Доора-Чоога, Кыдыг-Хавак, Иштии-Хавак, Система, Ортен, Сайгын, Сарыг-Тал, Моон-Тал, Анай-Ооруг, Донмас-Суг, Улуг-Алаак, Погранпост, Донгелик, Уттуг-Ак, Теректиг, Деспен-Одек, Аптара-Ишти, Божалыг, Доора-Даг, Даштыг-Хавак, Сарыг-Сиген, Чооду-Онгеш, Буланныг-Аксы, Хой-Бажы-Азар, Шалык-Онгеш, Кара-Чазаг, Кара-Одек, Кудук-Шолу, Ак-Чарык, Кудук-Аксы, Чакымай, Хартыгалыг, Кажаалыг, Уттуг-Ак, Калбак-Ак, Сарыг-Бел, Аржаан-Оруу, Теректиг-Аксы, Кара-Тал, Шивилиг-Кожагар, Чылгы-Чазаар, Инек-Чодазы, Кудуктуг-Кыштаг, Кургаг-Холчук, Сай-Аксы, Чыварлыг, Шаараш-Хая, Доозуннуг, Хатчыл, Кок-Тей, Манган, Кок-Даш, Оор-Хаваа, Эрик-Кошкелиг, Дедир-Оораш, Улуг-Одек, Буурээ-Бажы, Кудук, Каък-Адаа, Алдын-Сарыг-Сиген, Онгар-Одек, Буура-Кажаазы; (изм. Законом Республики Тыва от 14.06.2012 г N 1376 ВХ-I)

Тоджинский кожуун:

Докпак-Хол, Хараал, Баш-Хем, Улуг-Даг, Дотоот, Кежи-Хем, Кара-Хем, верховье рек Большой Енисей, Серлиг-Хем, Бедий, Оо-Хем, сумон Чазыларский. Арын-Соотуг-Чазы-Ак-Хем, Кузек-Шиви, Куштуг-Кежиг, Балдырганныг, Ушпе-Хол, Чандайка, Кумаргыш, Кара-Доот, Узю, Баш-Хем, Белдир, Тос-Булук, Азас, Танмалык, Ээр-Хаш, Кара-Бор, Ээр-Мээс, Адыр-Кол, Ээн-Суг, Талым, Толбул, Ойна, Харал-Аксы, Серлиг-Аксы, Думчук-Арт, Ыргак, Хам-Дыт, Кызыл-Таштыг, Ак-Суг; (изм. Законом Республики Тыва от 14.06.2012 г N 1376 ВХ-I)

Улуг-Хемский кожуун:

Куйлуг-Хем (левая сторона), Оргу-Шол, Тостеек, Кара-Суг, Телээ, Эъжим, Кызыл-Тей, Ужар-Аксы, Булун-Аксы, Сарыг-Одек, Кара-Булун, Ужар, Улуг-Даг, Борбак-Арыг, Баък-Кара-Суг, Бел, Кожээлиг-Хову, Чаттыг-Хая, Эжим-Аксы, Тээли, Хая-Баары, Тоора-Хову, Ак-Даш, Улуг-Даш, Белдир-Даг, Ооруг, Сайыр-Аксы, Демир-Суг, Эл-Кыры, Кызыл-Даш; (доп. Законом Республики Тыва от 14.06.2012 г N 1376 ВХ-I)

Чаа-Хольский кожуун:

Саргол, Чинге, Шогур, Аржаан, Уур-Сайыр, Улуг-Хаган, Изиг-Кара, Идик-Хончу. Чаа-Хол-Бажы, Танмалык, Куйлуг-Хем (правая сторона), Ортаа-Хем, Бидилиг, Ооруг, Улуг Хаа-Хаан.

Эрзинский кожуун:

Ямаалык, Чоогей, Божалыг, Сувураа, Хайыракан, Хову-Хоорай, Алдыы-Суг, Тарлашкын, Тес-Уну, Унегети, Барыын-Энгир, Агыйты, Чоон-Адыр, Ак-Адыр, Ары-Чарык, Тес, Какпак-Хая, Баянкол, Кара-Хая, Сонгу-Энгир, Артыштыг, Белдир, Алаак, Кун-Сайыр, Тес, Торе-Хол, Нарын-Уну, Ары-Була, Тоопчулар, Дагылды, Хачын-Сайыр, Цаганкол, Кожээлик, Анаа-Ус, Модун-Даваа, Чус-Тарбаганныг,, сумон Качык. Бай-Хол, Хурагалчы, Чинчилиг, Соодерлиг, Сайлыг Хонаш, Ак-Довурак, Торелчи, Ары-Булак, Будуу Арызы, Хондей, Морен;

Каа-Хемский кожуун:

Село Сизим, село Эржей, село Усть-Ужеп. Баян-Кол, Хая-Бажы, Доргун, Теректиг, Чедер-Аксы, Кок-Тей, Шаанатыг, Чабанская, Чинге-Хову, Чаш-Хаак, Суглуг-Ой, Кара-Суг большой, Кара-Суг маленький, Кургак-Ой, Ак-Даг, Ак-Даг-Чыланныг, Чыланныг-Тардам, Тардам-золотари, Золотари Бай-Соот, Бай-Соот-Соруг-Хем, Кара-Суг, Хадынныг, Пасека, Большой Ажик, Усть-Белбей, Бельбейчик, Чумуртуг, Бельдир, Хараал-Аксы (через Тоора-Хем), Бельбей, Шивей, Кок-Моон, Арын-Бажи, Усть-Бурганныг, Вершина Бурганныг, Ажик, Кузег-Шат, Кульстан, Маймазын, Малый Ажик; Борбак-Арыг, Чинге-Даг, Подхоз, Малый Арыг-Бажы, Большой Арыг-Бажы, Маннайлыг, Сарыг-Сиген, Копту, Ак-Суг, арбан Катазы, Шуй, Ажик-Аксы, Кургак-Буга-Аксы; (доп. Законом Республики Тыва от 14.06.2012 г N 1376 ВХ-I)

Пий-Хемский кожуун:

Сумон Севинский. (изм. Законом Республики Тыва от 14.06.2012 г N 1376 ВХ-I)

Тере-Хольский кожуун:

сумоны Шынаа, Балыктыг, Каргы

Приложение N 2. С П И С О К избирательных участков, образованных в отдаленных и труднодоступных местностях, для досрочного голо- сования на территории Республики Тыва

Приложение N 2


______________________________________________

1. Качыкский избирательный участок, Эрзинский кожуун.

2. Хутинский избирательный участок, Пий-Хемский кожуун.

3. Сизимский избирательный участок, Каа-Хемский кожуун.

4. Эржейский избирательный участок, Каа-Хемский кожуун.

5. Усть-Ужепский избирательный участок, Каа-Хемский кожуун.

6. Кара-Хольский избирательный участок, Бай-Тайгинский кожуун.

7. Поселковый избирательный участок, Тере-Хольский кожуун.

8. Таежный избирательный участок, Тере-Хольский кожуун.".

(изм. Закон РТ от 10.07.2003 г N 349 ВХ-1)

(изм. Законом Республики Тыва от 14.06.2012 г N 1376 ВХ-I)

О ПЕРЕЧНЕ ТРУДНОДОСТУПНЫХ И ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Название документа: О ПЕРЕЧНЕ ТРУДНОДОСТУПНЫХ И ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Номер документа: 916

Вид документа: Закон Республики Тыва

Принявший орган: Верховный Хурал (Парламент) Республики Тыва

Статус: Действующий

Опубликован: Тувинская правда, 10.12.1997
Дата принятия: 27 ноября 1997

Дата начала действия: 10 декабря 1997
Дата редакции: 14 июня 2012